Darłówko Wschodnie Apartamenty nad morzem
Biuro Sprzedaży i Wynajmu:
+48 503 502 915

Zasady wynajmu apartamentów

Rezerwacja apartamentu jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu Baltic Korona Apartamenty. Poniższy regulamin został przez nas opracowany w trosce o zapewnienie naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych apartamentach. 

I. REZERWACJA WSTĘPNA

 1. Gość może dokonać rezerwacji wstępnej telefonicznie lub wysyłając email. Dzwoniąc pod nr telefonu: +48 503 502 915 lub wysyłając wiadomość na adres: biuro@baltickorona.pl.

II. REZERWACJA GWARANTOWANA

 1. Aby dokonać rezerwacji gwarantowanej należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 25% kosztu rezerwowanego pobytu wciągu 24 godzin od chwili dokonania rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu należy podać: 

          - imię i nazwisko

          - terminu pobytu 

          - nr rezerwowanego apartamentu

      2. Dane do wpłaty:

           Baltic Enterprise Katarzyna Pietrzak

           ul. Północna 27/A 76-150 Darłowo

           Deutsche Bank nr rachunku: 81 1910 1048 2683 1048 6125 0001 Kod SWIFT dla przelewów zagranicznych: DEUTPLPX

III. ZMIANY REZERWACJI ORAZ JEJ ANULACJA

 1. Nasi Goście mają prawo do zmiany terminu pobytu, jeżeli zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed terminem przyjazdu.Po akceptacji pracownika Baltic Korona, dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w apartamencie. Gość informuje elektronicznie lub telefonicznie o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić.
 2. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przyjazdu, Gość powinien zgłosić najpóźniej dzień przed końcem pobytu, w przypadku braku dostępności pracownik Baltic Korona może odmówić przedłużenia pobytu.
 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż był planowany Baltic Korona nie zwraca wniesionych opłat za niewykorzystany termin pobytu.
 4. Gość ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powinien powiadomić pracownika Baltic Korona.
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 25% kosztu rezerwowanego pobytu.
 6. W przypadku rezygnacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

IV. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatność za cały okres pobytu w Baltic Korona Gość reguluje w dniu zakwaterowania.
 2. Ceny wynajmu apartamentów określa cennik usług świadczonych przez Baltic Korona Apartamenty.
 3. Baltic Korona zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.
 4. Należności za świadczone usługi regulowane są gotówką lub poprzez przelew na rachunek bankowy. 
 5. Nie realizujemy płatności dokonywanych kartą płatniczą.
 6. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).
 7. Za usługi nie objęte zamówieniem (np. wykup dodatkowych noclegów) należność płatna jest bezpośrednio u Usługodawcy.
 8. Podane ceny są cenami brutto.
 9. Cena za wynajem apartamentu obejmuje podatek vat, dostęp do internetu Wifi, sprzęt plażowy oraz miejsce postojowe.
 10. Na życzenie Gościa dostarczamy odpłatnie do apartamentu łóżeczko dla dziecka (20zł za dobę).
 11. Minimalny okres pobytu to trzy doby.
 12. Przy pobycie do 14 dni dokonujemy na życzenie Gościa usługę sprzątania oraz wymiany pościeli i ręczników odpłatnie w wysokości 99 zł. Dla pobytów dłuższych niż 14 dni Gościom przysługuje bezpłatna usługa sprzątania oraz wymiany pościeli i ręczników.
 13. Baltic Korona pobiera kaucję zwrotną, będącą zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód powstałych z winy Gościa w kwocie 400 zł. 
 14. Do pobytów krótszych niż 7 dni doliczana jest opłata końcowa w wysokości 99zł.

V. ZAKWATEROWANIE I WYKWATEROWANIE

 1. Doba noclegowa trwa od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po uzgodnieniu z pracownikiem Baltic Korona.
 2. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio w biurze. Jeśli Gość nie może dotrzeć w godzinach otwarcia biura, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika Baltic Korona.
 3. Baltic Korona zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
 4. Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem biura.
 5. Nie wymeldowanie się do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu, skutkuje naliczeniem przez Baltic Korona Apartamenty opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

VI. WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW

 1. W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż przewidziana dla danego typu apartamentu.
 2. Goście zobowiązani są do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7:00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone.
 3. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 4. Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach noclegowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności, a tym bardziej niezgodnej z prawem. Nie dopuszcza się rejestracji w nim działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przyjmowaniem petentów/klientów.
 5. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany. Powyższe postanowienia nie są naruszane jeżeli Gość wynajął apartament w celu udostępnienia go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, co musi być uprzednio zgłoszone.
 6. Gość nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do apartamentu. Gość może otrzymać drugi komplet kluczy, po zwróceniu się do pracownika Baltic Korona.
 7. Gość nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie.
 8. Gość zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w apartamentach.
 10. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika obiektu. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 11. Na terenie Baltic Korona mogą przebywać małe, zwierzęta domowe.
 12. Gość zobowiązany jest udostępnić apartament przedstawicielom Baltic Korona w celu umożliwienia przeprowadzenia akcji usunięcia awarii, gaszenia pożaru oraz w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu zapobieżenia uszkodzeniu lub zniszczeniu apartamentu bądź jego wyposażenia oraz w celu umożliwienia pracownikom Baltic Korona lub osobom przez Baltic Korona wskazanym wykonania usług sprzątania i konserwacji apartamentu w ustalonych dla danego lokalu godzinach i dniach tygodnia.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w apartamencie oraz w jego wyposażeniu.
 2. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracownika Baltic Korona o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w jego wyposażeniu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami.
 3. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość jest zobowiązanydo uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł brutto.
 4. W przypadku zgubienia pilota do szlabanu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł brutto.

VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Baltic Korona a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, w innym przypadku przed sądem właściwym dla siedziby Baltic Korona Goście wynajmujący apartament zapoznali się z powyższym regulaminem oraz zaakceptowali jego postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwych ustaw.

Wszystkim naszym Gościom życzmy miłego wypoczynku!

Wynajem apartamentów Darłówko
© PROBUD Jarosław Dąbrowski. Wykonanie: strony internetowe słupsk